09 Aralık 2021 - Perşembe / 16:11
Yeşilırmak Gazetesi
 
 

TR 83 bölgesi potansiyel yatırım konuları ile ilgili toplantısı düzenlendi

Vali İ. Halil Çomaktekin TR 83 Bölgesi Potansiyel Yatırım konuları ile ilgili basın mensuplarının da yer aldığı bilgilendirme toplantısına katıldı...
Bu haber 6 yıl önce eklenmiş

Vali İ. Halil Çomaktekin TR 83 Bölgesi Potansiyel Yatırım konuları ile ilgili basın mensuplarının da yer aldığı bilgilendirme toplantısına katıldı.

OKA Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen basın toplantısına Vali Çomaktekin’in yanı sıra, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Kaya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü A. Hamdi Yanık, Valilik Özel Kalem Müdürü Emrah Taşdelen, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, OSB Müdürü Hasan Avcı ve OKA İl Koordinatörü Erdin Güden katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Çomaktekin şunları söyledi: “Bir yörenin yatırımcılar için çekim merkezi olması ülke ve bölgenin gelişmişliği yanında, kendi özel konum ve koşullarına da bağlıdır. Yerleşim yerlerinin gelişmişlik düzeyi, kendi iç dinamizmleri ve/veya kamunun desteği ile şekillenmektedir. Bir yörenin, gelişme dinamiklerini oluşturan unsurlar, genel olarak doğal altyapı, maddi altyapı, kurumsal altyapı ve beşeri altyapıdan oluşmaktadır. Söz konusu altyapılar birbirlerini tamamlayarak geliştiği ölçüde bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi de artmaktadır.

Bölgesel veya ulusal gelişmenin sağlanabilmesi, ancak rasyonel kararlar doğrultusunda, üretim faktörlerinin etkin kullanılmasıyla, verimli alanlara, uygun zamanda gerekli yatırımların yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu noktada “kalkınmanın” temel faktörlerden birini de, tasarrufların yani finansal kaynakların kârlı ve verimli alanlara tahsis edilmesi oluşturmaktadır.

Finansal kaynakların kârlı ve verimli alanlara yönlendirilmesinde ve yörenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini artırıcı yatırım projelerinin değerlendirilmesinde ilk adım olan uygun yatırım konuları araştırması önem kazanmaktadır. Uygun yatırım konuları araştırmasında temel amaç, yörenin kısa ve uzun dönemde beklenen gelişmeleri de dikkate alınarak, yöre kalkınmasına katkıda bulunacak, yöre kaynakları ile uyumlu, iç ve dış talebe yönelik uygun yatırım konularını önermektir.

Uygun yatırım konuları önerilerinin temel analizi de kuruluş yeri faktörleri analizine dayanmaktadır. Kuruluş yeri faktörleri, belirlenen üretim konusunun belli bir coğrafi konuma yerleştirilmesi durumunda, söz konusu üretim konusunun yatırım ve işletme maliyetleri, satış hâsılatı ve sermaye yapısı üzerinde etkili olan tüm konumsal özellikleri kapsamaktadır. Bir yatırım projesinde kuruluş yeri, işletmenin amaçlarına ulaşması için gerekli koşulları yerine getirebilecek özellikleri taşımalıdır. Bu amaca yönelik olarak, kuruluş yerinin belirlenme sürecinde verimlilik, ekonomiklik ve kârlılık şeklinde üç temel ekonomik unsur dikkate alınmalıdır.

Amasya, Yeşilırmak Vadisi’nin bereketli toprakları üzerinde kurulmuş, 8.500 yıldır bulunduğu tarih sahnesinden çekilmeden ya da bu sahnedeki önemini yitirmeden geçmişi geleceğe taşıyan sayısız kültür değerinin saklandığı, ev sahipliği yaptığı uygarlıkların önemli bilim, kültür ve idari merkezi olmuş nadide bir şehirdir. Altyapısını bu kültürel ve tarihi doku üzerine inşa ederek, kendine özgü bir gelişme modeli oluşturmayı başaran Amasya, bugün de ulusal ve uluslararası yol güzergâhları üzerindeki konumu, tarihsel bilgi birikimi, zengin hammadde kaynakları, yatırım ve yatırımcı dostu altyapısı ile teşvik olanaklarının yarattığı önemli bir potansiyele sahiptir. İşte bu potansiyelin harekete geçirilmesini sağlamak ve yatırım karar vericilerine yol gösterici olması amacıyla gerçekleştirilen “Amasya İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması” çalışmasında, Amasya’da, kısa ve orta dönemde yapılabilirliği olası görülen, yeni istihdam alanları yaratabilecek yatırım konusu önerileri geliştirilmiştir.

Bu çalışma, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda, Ajans uzmanları ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. uzmanlarının ortak çalışması neticesinde Amasya ili ve TR 83 Bölgesi için gerçekleştirilmiştir”dedi.

OKA İl Koordinatörü Erdin Güden ise konuyla ilgili yaptığı sunumda şunları belirtti: Sahip olduğu yaklaşık on beş bin yıllık tarihi ve zengin kültür mirasıyla uluslararası bir öneme haiz olan, birçok uygarlığın geçiş ve kesişme noktasında bulunan TR83 Bölgesi, kültürel zenginliğiyle, çağlardır cazibe merkezi olma konumunu sürdürmüştür. Bozulmamış tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran, denize kıyısı olan, yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahip bulunan, belli bir sanayi kültürü kazanmış olan Bölge, ülkemizin ekonomik açıdan gelişmeye açık ve önemli bir potansiyel taşıyan bölgelerinden birisidir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız tarafından gerçekleştirilen TR 83 Bölgesi Uygun Yatırım Alanları Araştırması çalışmasında, TR83 Bölgesi illerinin sosyoekonomik yapısı incelenerek, illerin çok yönlü profilinin çıkarılması, böylece her bir il için uygun yatırım konularının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde, TR83 Bölgesinin ekonomik ve sosyal durum profili çıkarılarak, belirli göstergelerle Bölgeye ait istatistikler, Türkiye ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

İkinci bölümde bir önceki bölümde imalat sanayi için yapılan kümelenme analizi tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmiş, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta kümelenme özelliği gösteren sektörler istihdam kriterine göre belirlenerek sıralanmıştır.

Üçüncü bölümde, Bölgenin ve Bölge illerinin dış ticareti, ülkeler ve sektörler bazında ayrıntılı olarak incelenerek, illerin ihracatı ve ithalatında öne çıkan ülke ve sektörlerin yoğunlaşma analizleri yapılmıştır. Ayrıca iller, Bölge ve ülke için ihracat ve ithalatta teknoloji düzey puanları hesaplanmış, dış ticarete konu mallarda teknoloji açığı tespit edilmiştir.

Dördüncü bölümde ise illerin alt yapı olanakları; yeraltı kaynakları, ulaşım ve haberleşme imkânları, sanayi altyapısı, enerji kaynakları ve potansiyeli ile illerin kamu yatırımlarından yararlanma düzeyi bağlamında incelenmiştir.

Beşinci bölümde, illerin sosyoekonomik gelişmişlik durumları; gelir, İnsani Gelişmişlik Endeksi ve Gayrisafi Katma Değer büyüklükleri açısından (iller arasındaki sıralama da belirtilerek) ele alındıktan sonra, altıncı bölümde yatırımlarda devlet yardımları kapsamında Bölge illerinin teşviklerden yararlanma düzeyi ve teşvik sistemine göre göreli avantajları ele alınmıştır.

Yedinci bölümde illerin SWOT analizine göre güçlü ve zayıf yönleri, iller için fırsatlar ve tehditler irdelendikten sonra, illerin gelişim bileşenlerinin bulunabilirliği incelenmiştir. Nihayet çalışmanın en belirleyici bölümlerinden ve bir bakıma diğer bölümlerin bir nevi sonucu hükmünde olan sekizinci bölümde, Bölge illeri için önerilen yatırım konularının tespit edilmesi, yatırım eğilimlerinin ve illerde potansiyel taşıyan/taşıyabilecek faaliyet konularının belirlenmesi amacıyla; yatırım eğilimi, sektörler arası etkileşim, sektörel performans ve kümelenme gibi çeşitli analizler yapılarak, çıkan sonuçlara göre yatırım önerilerinin değerlendirme kriterlerine ve kuruluş yeri faktörlerine göre analizi yapılmıştır. Bu bölümün sonunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri için belirlenen yatırım konuları kuruluş yeri faktörlerine göre puanlanarak yatırım konularının aldığı notlar belirtilmiştir.

Çalışmanın dokuzuncu bölümünde TR83 Bölgesi illeri için önerilen yatırım konularından öne çıkanların sektörler arası etkileşim ve sektörler arası bağlantıları hesaplanarak, bu yatırım konularının sektörel karakteristikleri detaylı olarak incelenmiştir” dedi.

TARİHİMİZİ AYDINLATIYORUZ

Daha sonra bir sunum gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Kaya “Tarihimizi Aydınlatıyoruz” projesi kapsamında şu bilgileri verdi:

“Tarihimizi Aydınlatıyoruz” projesi kapsamında Amasya kentinin tarihi mirasının ana unsurunu oluşturan tarihi tescilli eserlerin modern LED aydınlatma projeleri hazırlanarak kentsel dokunun korunması ve geliştirilmesi, Amasya’nın turizm gelirinden elde ettiği payın arttırılması ve halkta kültürel miras bilincinin arttırılması hedeflenmektedir. “Tarihimizi Aydınlatıyoruz” projesi kapsamında aydınlatma projeleri hazırlanacak eserler şunlardır; Sultan Bayezit Camii ve Külliyesi, Gökmedrese Camii (Torumtay Türbesi dahil), Bayezit Paşa Camii, Burmalı Minare Camii, Kilari Selimağa Camii, Çilehane Camii, Ayazağa (Küçükağa-Şamlar Camii), Bimarhane (Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi), Şirvanlı (Azeriler) Camii.

Aydınlatma projelerinin hazırlanmasını müteakip ilgili eserlerin aydınlatmalarının yapılmasıyla birlikte Amasya tarihi eserlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan camilerimiz yepyeni bir görünüme kavuşacaklardır. Bu camiiler arasında Sultan 2. Bayezit külliyesi tüm eserlerin merkezi konumunda olup en görkemlisi ve en büyüğüdür. Bu eserler şu an yetersiz derecede, yapıların özgün dokusuna zarar veren ve çirkin görüntüler oluşturan eski aydınlatma sistemleri ile ışıklandırılmaktadır. Bu yüzden gece görünürlüğü az olan bu eserlerin tam olarak mimari üslubu, ihtişam ve görkemi gece belli olmamakta olup bu da bu eserlerin potansiyellerinin eksik sergilenmesine sebep olmaktadır. “Tarihimizi Aydınlatıyoruz” projesi ile bu eksiklik giderilecek olup gece boyunca bu eserlerin gezilip görülmesi sağlanacak, aydınlatmada tasarruf sağlanacak, ilimize gelen turistlerin geceleme sayısı artacak, bu eserlerin ihtişamı ve görselliği 24 saate çıkarılacaktır.

Aydınlatılacak eserler tarihi dokusu ve mistik havası korunacak şekilde amber ve beyaz renklerle aydınlatılacak olup eserler aydınlatılırken bu eserlerin karakteristik özelliklerinin de orta çıkarılmasına çalışılacaktır. Aydınlatma projeleri 2015 yılında hazırlanacak olup eserlerin aydınlatmalarının ise 2016-2017 yıllarında yapılması hedeflenmektedir. Bu arada ilimize gelen turist sayıları hakkında da bilgi vermek istiyorum. Ağustos ayı itibariyle ilimize gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 369 bin civarındadır. Yıl sonu itibariyle hedeflediğimiz 500 bin rakamını aşacağımızı tahmin etmekteyim, dedi.

“Tarihimizi Aydınlatıyoruz” projesinin sözleşmesi, Vali İ. Halil Çomaktekin, OKA İl Koordinatörü Erdin Güden ve İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Kaya tarafından imzalandı.Yorumlar


 
  Yazarlar    
Aydın PELİTLİ
Yazılarını incele
Naci KONYAR
Yazılarını incele
İsa ÇOLAKER
Yazılarını incele
Zekai GÖRGÜLÜ
Yazılarını incele
Ülkümen PELİTLİ
Yazılarını incele
Atilla KIRBAŞ
Yazılarını incele
  Sayfalar    
+ İletişim
+ Amasya Tanıtım

  Genel Haberler    
  Oflu: Tohumlar ve Fidanlar Yemyeşil Ağaçlara ..  
  TSE Koordinatöründen Rektör Elmacıya Ziyaret..  
  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Toplantıs..  
  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlı..  
  100 Sözleşmeli Personel Alınacak..  
  Zabıta Memuru Alım İlanı..  
  Sağlıkçılardan İş Bırakma Eylemi..  
  DOKAP Destekli Kiraz Fidanı Dağıtıldı..  
  Başvuru Uygulama Rehberi Yayımlandı..  
  Camcı: Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdüreceğiz..  
Tümünü Göster
  Önemli Linkler    
  Amasya Valiliği - ziyaret et  
  Amasya Belediyesi - ziyaret et  
  Aramızdan Ayrılanlar (Vefat) - ziyaret et  
  Amasya Üniversitesi - ziyaret et  
  Amasya Emniyet Müdürlüğü - ziyaret et  
  Amasya Kültür ve Turizm - ziyaret et  
  Amasya Ünv. Eğitim Arş. Hastanesi - ziyaret et  
  Amasya Portal - ziyaret et  
  Amasya Nöbetçi Eczaneler - ziyaret et  
  Amasya Kuyumcular - ziyaret et  
  Hava Durumu    

Amasya Hava Durumu
  Döviz Bilgileri    
 
  Yeşilırmak Gazetesi Reklam - İletişim - Kurumsal - Gizlilik İlkeleri
Yeşilırmak Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2013
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz
Tel - Fax : 0358 218 13 85 / Email : yesilirmakgazetesi@hotmail.com
Sitemiz 25 Temmuz 2006'dan itibaren  Ziyaretci Sayacı kişi tarafından ziyaret etmiştir.