23 Ocak 2019 - Çarçamba / 21:20
Yeşilırmak Gazetesi
 
 

Mesai saatleri haricinde kurs, seminer gibi görevler verilmemelidir

Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na ..
Bu haber 9 ay önce eklenmiş

Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, eğitim kurumları çalışanlarının katılımının zorunlu kılındığı kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmaları, tören, toplantı, kurs ve seminerlerin tarih ve saatlerinin, kişilerin çalışma şartları ve dinlenme saatleri göz önüne alınarak, hafta içi mesai saatleri içinde belirlenmesi gerektiği noktasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine genel bir yazının gönderilmesini talep ettik.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları” başlıklı 86. maddesinde, mesai saatleri dışında idarece belirlenen herhangi bir gün veya zaman diliminde yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmamasına rağmen, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince adı geçen çalışmaların hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında gerçekleştirildiği görülmektedir.

Dinlenme hakkı anayasal bir haktır. Ayrıca, yasal zorunluluğun ötesinde, çalışanları yorgunluk ve onun beraberinde getireceği dikkatsizlik sonucu uğrayabilecekleri iş kazalarından korumak, çalışanın bedensel ve ruhsal olarak iyiliğinin devamını sağlamak,  iş tatminini artırmak, çalışanın sosyal yaşama da katılımını sağlamak, kamu hizmetinin veriminin azalmasına engel olmak, kamu hizmetinin kalitesinin düşmesini önlemek vb. birçok sebeple kamu görevlisinin dinlenme hakkının tam olarak kullanabilmesinin sağlanması gereklidir.

Danıştay 12. Dairesi’nin 2014/4470 Esas 2016/3903 sayılı kararında da, “görevlendirilen kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılmanın öğretmenin görev ve sorumlulukları arasında sayılmış olmasına rağmen bu görev ve sorumluluğun mesai saatleri dışında belirlenen herhangi bir zaman diliminde yapılabileceği, öğretmenin günün hangi saatinde olursa olsun bu görevlendirmeye katılma zorunluluğu olduğu anlamına gelmeyeceği, çalışanların dinlenme hakkının anayasa ile korunmuş bir hak olduğu, idarenin kişilerin çalışma koşulları ve dinlenme saatlerini göz önüne alarak kurs saat ve tarihleri belirlemesi gerektiği” ifade edilmiştir.

Bu itibarla, eğitim kurumları çalışanlarının katılımının zorunlu kılındığı kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmaları, tören, toplantı, kurs ve seminerlerin tarih ve saatlerinin, kişilerin çalışma koşulları ve dinlenme saatleri göz önüne alınarak, hafta içi mesai saatleri içerisinde belirlenmesi gerekmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA GÖNDERDİĞİMİZ YAZI

07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları” başlıklı 86 ncı maddesinde “Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmelik hükmünde bu görev ve sorumluluğun mesai saatleri dışında İdarece belirlenen herhangi bir gün veya zaman diliminde yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmamasına rağmen il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince adı geçen çalışmaların hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında gerçekleştirdikleri görülmektedir.

Anayasanın 50 inci maddesinde dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu vurgulanmaktadır. Bu kurallar, çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumanın devletin temel görevlerinden biri olduğunu göstermektedir. Kamu görevlileri söz konusu olduğunda çalışma sürelerine ilişkin üst sınır aynı zamanda Anayasanın 128 inci maddesinin de gereği olmaktadır. Çalışma süresine üst sınır getirilmemesi ve dinlenme hakkının açıkça ihlali bu yönden Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. İdarenin mesai saatleri içinde kamu hizmeti sağlayacak bir planlama yapmak yerine haftalık çalışma süresini aşan ve karşılığı fazla çalışma ücreti ya da izin hakkı şeklinde ödenmeyen fazla çalışma şeklinde hizmet sunumunu tercih etmesi çalışanların hukuksal düzenlemeler ile güvence altına alınan haklarını ihlal etmektedir.

Anayasal bir hak olan dinlenme hakkından vazgeçilemez. Ayrıca yasal zorunluluğun ötesinde, çalışanları yorgunluk ve onun beraberinde getireceği dikkatsizlik sonucu uğrayabilecekleri iş kazalarından korumak, çalışanın bedensel ve ruhsal olarak iyiliğinin devamını sağlamak, iş tatminini artırmak, çalışanın sosyal yaşama da katılımını sağlamak, kamu hizmetinin veriminin azalmasına engel olmak, kamu hizmetinin kalitesinin düşmesini önlemek vb. birçok sebeple kamu görevlisinin dinlenme hakkının tam olarak kullanabilmesinin sağlanması gereklidir.

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 7 nci maddesi herkesin adil ve elverişli çalışma koşullarından faydalanmaya hakkı olduğunu belirttikten sonra, (d) bendinde dinlenme, boş zaman ve çalışma saatlerinin makul ölçülerde sınırlanması gereğini vurgulamaktadır.

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (1996) ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (CFREU), işçilerin sağlık, güvenlik ve onurlarının korunması amacıyla çalışma saatlerinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümler içermektedir. CFREU 31 inci maddesinde, “adil ve hakkaniyete uygun çalışma koşulları” başlığı altında ikinci paragrafta her işçinin kendi sağlığı, emniyeti ve onuruna saygı gösteren çalışma koşullarından yararlanma, günlük ve haftalık dinlenme için azami çalışma saatlerinin sınırlandırılmasına, ücretli izin ve yıllık izin kullanmaya hakkı bulunduğuna ilişkin hükümler yer almaktadır.

Avrupa Birliği’nin 2003/88/EC sayılı Çalışma Süresi Yönergesi, çalışma süresini, “ulusal yasa ve uygulamalarla belirlenen, işçinin, işverenin gözetimi ve denetimi altında işverence verilen görevleri yerine getirirken geçen, dinlenme süresi hariç tüm süreler" şeklinde tanımlamaktadır. Yönergede maksimum haftalık çalışma süresi iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması için 48 saat olarak kabul edilmekte, haftalık çalışma süresinin işçinin onayı ile aşıldığı dönemlerde azami dört aylık sürede denkleştirme usulünü benimsenmektedir.

Kısaca Çalışma Süresi Yönergesi olarak adlandırılan “Çalışma Süresinin Organizasyonuna ait Belirli Hususlara ilişkin 2003/88/EC sayılı ve 4.11.2003 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri tarafından uygulanmasına ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan COM (2010) 802 final sayılı ve 21.12. 2010 tarihli raporda, bu konuda yapılan çalışmalara atıfla, uzun çalışma saatleri ve yetersiz dinlenme sürelerinin yüksek hata ve kaza oranı, stres ve yorgunluk, kısa ve uzun dönemli sağlık sorunları gibi olumsuz sonuçlara sebep olduğuna işaret edilmekte, Yönergenin çalışma sürelerini düzenleme amacının asgari sağlık ve güvenlik gerekliliklerini sağlama olduğu hatırlatılmaktadır.

ILO/UNESCO ortak çalışma belgesi olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Kararının 89 uncu maddesinde “Öğretmenlerden haftalık ve günlük olarak (uymaları, çalışmaları) istenen çalışma süreleri, öğretmen örgütlerine danışılarak saptanmalıdır ", 90 inci maddesinde “Ders saatlerini saptarken, öğretmenin yerine getirmek zorunda olduğu çalışmanın toplamını belirleyen aşağıdaki tüm etkenleri göz önünde bulundurmak gerekir: a) Öğretmenin günde ve haftada uğraşmak (ilgilenmek) zorunda olduğu öğrenci sayısı; b) Derslerin iyi hazırlanması ve ödevlerin düzeltilmesi için ayrılması gerekli olan zaman; c) Her gün verilecek değişik derslerin sayısı; d) Öğretmenlerin araştırmalara, okul dışı etkinliklere katılmaları, öğrencileri denetlemeleri ve onlara öğütlerde bulunmaları için gerekli gördükleri zaman; e) Öğretmenlere, anne-babaları (velileri) bilgilendirmek ve öğrencilerin ilerlemesi konusunda onlarla görüşmek için bırakılması dilenen zaman)', 92 nci maddesinde “Öğretmenlerin okul dışı etkinlikleri, ne onlar için aşırı bir yük olmalı, ne de temel görevlerinin yerine getirilmesini güçleştirmelidir (engellemelidir)." hükmü yer almaktadır.

Nitekim Danıştay 12. Dairesinin 2014/4470 Esas 2016/3903 Karar sayılı kararında da “görevlendirilen kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılmanın öğretmenin görev ve sorumlulukları arasında sayılmış olmasına rağmen bu görev ve sorumluluğun mesai saatleri dışında belirlenen herhangi bir zaman diliminde yapılabileceği, öğretmenin günün hangi saatinde olursa olsun bu görevlendirmeye katılma zorunluluğu olduğu anlamına gelmeyeceği, çalışanların dinlenme hakkının anayasa ile korunmuş bir hak olduğu, idarenin kişilerin çalışma koşulları ve dinlenme saatlerini göz önüne alarak kurs saat ve tarihleri belirlemesi gerektiği” ifade edilmiştir.

Bu itibarla Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 86’ncı maddesi kapsamında eğitim kurumlan çalışanlarının katılımının zorunlu kılındığı kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmaları, tören, toplantı, kurs ve seminerlerin tarih ve saatlerinin kişilerin çalışma koşulları ve dinlenme saatleri göz önüne alarak hafta içi mesai saatleri içinde belirlenmesi gerektiği noktasında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine genel bir yazının gönderilmesi ve neticeden Sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.Yorumlar


 
  Yazarlar    
Aydın PELİTLİ
Yazılarını incele
Naci KONYAR
Yazılarını incele
İsa ÇOLAKER
Yazılarını incele
Zekai GÖRGÜLÜ
Yazılarını incele
Ülkümen PELİTLİ
Yazılarını incele
Atilla KIRBAŞ
Yazılarını incele
  Sayfalar    
+ İletişim
+ Amasya Tanıtım

  Genel Haberler    
  Yeni Doğanlara “Hemşehrilik Beratı”..  
  Amasya Genç Kızılay’dan “Sıfır Atık Projesi”..  
  Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu..  
  7. Geleneksel Kaz Tiridi Etkinliği Düzenlendi..  
  Amasya TSO Heyeti Türkiye Ekonomi Şurasına Ka..  
  Bölgenin En Büyük Camisinin Temeli Atıldı..  
  Hükümlülere Yarıyıl Tatilinde Kamu Hizmeti..  
  Başkan Özdemir, Vatani Göreve Hazırlanan Genç..  
  “Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı” Samsun’da G..  
  Vakıflar Bölge Müdüründen ziyaret..  
Tümünü Göster
  Önemli Linkler    
  Amasya Valiliği - ziyaret et  
  Amasya Belediyesi - ziyaret et  
  Aramızdan Ayrılanlar (Vefat) - ziyaret et  
  Amasya Üniversitesi - ziyaret et  
  Amasya Emniyet Müdürlüğü - ziyaret et  
  Amasya Kültür ve Turizm - ziyaret et  
  Amasya Devlet Hastanesi - ziyaret et  
  Amasya Portal - ziyaret et  
  Amasya Nöbetçi Eczaneler - ziyaret et  
  Amasya Kuyumcular - ziyaret et  
  Hava Durumu    

Amasya Hava Durumu
  Döviz Bilgileri    
 
  Yeşilırmak Gazetesi Reklam - İletişim - Kurumsal - Gizlilik İlkeleri
Yeşilırmak Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2013
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz
Tel - Fax : 0358 218 13 85 / Email : yesilirmakgazetesi@hotmail.com
Sitemiz 25 Temmuz 2006'dan itibaren  Ziyaretci Sayacı kişi tarafından ziyaret etmiştir.