21 Ocak 2021 - Perşembe / 04:43
Yeşilırmak Gazetesi
 
 

Ankara Kent Otel Konferans Salonu’nda, “2. Amasya Yaşlanma Forumu” düzenlendi

Amasya Üniversitesi ile Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK) İşbirliğinde, Ankara Kent Otel Konferans Salonu’nda, ‘2. Amasya Yaşlanma Forumu’ Düzenlendi. ..
Bu haber 8 yıl önce eklenmiş

Amasya Üniversitesi ile Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK) İşbirliğinde, Ankara Kent Otel Konferans Salonu’nda,  ‘2. Amasya Yaşlanma Forumu’ Düzenlendi. Forum Kapsamında Gerçekleştirilen ‘2023 Yaşlanma Stratejik Vizyon ve Hedefi’ Konulu Panele Dünya Yaşlılık Derneği Genel Başkanı Umut ÇINAR, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Coşgun GÜRBOĞA, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan Hakan EROĞLU, Ekonomist Bülent PAYASLIOĞLU, Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet PARLA Konuşmacı Olarak Katıldılar. Forum Çerçevesinde Gerçekleştirilen “2012–2022 Yaşlanma Eylem Planı” Çalıştayı Sonrası Bir de Deklarasyon Yayınlandı.

‘2. Amasya Yaşlanma Forumu’ ile ilgili olarak “Yaş Dostu Şehir Proje” yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet ERSOY şunları söyledi, “Dünyamızda yaşam standartlarının yükselmesi ve doğurganlığın azalması ile birlikte dünya nüfusu hızla yaşlanmaya başlamıştır. Yaşlılık, 2050’li yıllarda dünyamızın karşılaşacağı en önemli sorunlardan biri olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, üniversitemiz yaşlılıkla ilgili çeşitli çalışmalar yürütmekte ve yaşlılıkla ilgili çalışan çeşitli kurumlara da bilimsel destek vermektedir. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Yaşlı Bakımı Programı da açılmıştır. Üniversitemiz tarafından hazırlanan “Yaşlı Dostu Kent Amasya” projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı”na alınmış, bu çerçevede Amasya’nın SWOT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) analizleri yapılmış ve ulaşılan genel sonuçlar da “Yaşlı Dostu Kent: Amasya” adıyla kitaplaştırılmıştır. 22-23 Ekim 2011 tarihlerinde Amasya’da gerçekleştirilen “Ulusal Yaşlılık Şurası” da önemli bir çalışmadır. II. Amasya Yaşlanma Forumu Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, ‘2023 Yaşlanma Stratejik Vizyon ve Hedefi’ panelinin ardından oluşturulan gruplarla birlikte, “2023’te Amasya ve Amasya’nın Yaşlılık Vizyonu” ana başlıklı bir çalıştay da gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay grupları;  a-) Yaşlanma, Katılım ve Kalkınma,  b-) Yaşlanma ve Sağlık, Gıda ve Bakım ve son olarak c-) Yaşlanma ve Çevre, Teknoloji, Ulaşım ve Barınma olarak üç ana başlık altında oluşturulmuştur. Bu ana başlıklar altında çıkan saptamalar ve hedefler şu şekilde özetlenebilir:

Yaşlanma, Katılım ve Kalkınma

Yaşlıların yönetime katılmaları gerekmektedir. Mahalli idareler bazında bu durum mutlaka sağlanmalıdır. Yaşlıların bulundukları il ve ilçe belediye meclislerine katılarak yerel hizmetlerin gündemi hakkında doğrudan bilgi almaları uygun olacaktır. Bu bağlamda il idare kurumlarının toplantılarına katılacak kişilerin konulara vakıf olabilecek nitelikte bulunmaları önem arz etmektedir. Yaşlanma platformunun oluşturulabilmesi için Amasya ile ilgili sivil toplum kuruluşların (STK) bu platformda ait olduklar konfederasyonla ile birlikte yer almaları gerekir. Bu bağlamda Amasya ve ilçelerinde mevcut STK’lar arasında yapıcı bir diyalogun kurularak güçlü bir şekilde projenin gerçekleştirilebilmesi için gerek merkezi hükümet nezdinde gerek vilayet ve belediye yönetiminin projeye katkı sağlaması gerekmektedir. Bu platformun alt yapısının oluşturulabilmesi için STK’ların güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki Amasya Derneklerinin konu üzerinde birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Bu hayata geçirilemediği için Amasya ile ilgili tüm STK’ların sorgulanması gerekmektedir. STK yöneticileri; siyasi eğilim ve kimliğinden arınmış olmalı ve hizmet etme niyetiyle konuya yaklaşmaları gerekmektedir. Dernek federasyonlarının mahalli idarelerle işbirliğinin yapılması ve yoksa kent konseylerinin kurulması gerekmektedir. Projenin yukarıda bahsedilen kurum ve kuruluşlarda oluşan bir kurum (STK) tarafından sahiplenmesi gerekmektedir. Kamu desteğinin de alınmasını teminen sadece Amasya değil diğer şehirlerdeki halkın bu proje hususunda reklam, broşür, afiş vs. ile bilgilendirme ve bilinçlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte Yaşlıların il ve ilçe meclisine özel localarda toplantılarına katılarak yerel yönetimin güncel konular hakkında fikir sahibi olmaları, gerektiğinde gündem hakkında uzman kişilerin tecrübelerine dayanarak verecekleri bilgileri mecliste paylaşmalarının bu kişilere manevi bir güç kazandıracağı açıktır.

Yaşlanma ve Sağlık, Gıda ve Bakım

Bu konu ile ilgili öneriler 5 başlık altında toplanabilir. Bunlar 1-) Sağlık hizmetlerinden faydalanma 2-) Evde sağlık hizmetlerinde yaşlı sağlığı 3-) Aile sağlığı merkezleri ve yaşlı sağlığı 4-) Hastanelerde yaşlı sağlığı 5-) Sağlıklı yaşlanma ve beslenme

Öncelikle İl bazında yaşlı ve özürlülerin tespit edilmesi gerekmektedir.

Sağlık kurumlarında iyi bir iletişimin geliştirilmesi elzemdir.

Devamlı bakım merkezlerinin kurulması ile, Özürlü ve yaşlı kimseler için sağlık hizmetine ulaşımda kolaylık sağlanması gerekmektedir.

Yaşlı danışma merkezlerinin kurulması gerekmektedir.

Evde sağlık hizmeti veren personelin sayısının artırılıp daha çok yaşlıya ulaşılmasının sağlanmalıdır.

Yaşlı ihtiyaçlarının bireye özgü olarak belirlenmesi ile birlikte Yaşlı sağlığı hizmetinin kalitesinin artırılması sağlanmalıdır.

Halk gönüllülerinin oluşturulması ve yarı zamanlı çalışılması konusunda teşvik edilmesi ve bu konudaki organizasyonların yapılması gerekmektedir.

Yaşlıların sadece medikal yönden değil manevi açıdan desteklenmesi şarttır.

Yaşlı sağlığı hekimliğinin geliştirilmesi ve aile sağlığı merkezlerinde istihdam edilmesi gerekmektedir.

 Yaşlı sağlığı ile ilgili kılavuzların hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi,  Yaşlılarda ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirme kartlarının ve broşürlerin hazırlanması, Bireye özgü kronik hastalık ve ilaç bilgilerini içeren kimlik kartlarının hazırlanması, Aile sağlığı merkezlerinde sağlıklı yaşlılık ile ilgili temel eğitim bilgilendirmelerinin yapılması gerekmektedir.

Hastaneler ile ilgili olarak; Yaşlı yönlendirme birimleri oluşturularak eğitimli destek hizmet personeli istihdam edilmesi, Geriatri polikliniklerinin oluşturulması, Yaşlı hasta popülasyonu yüksek olan branşlarda yeteri kadar branş doktorları istihdam edilmesi, gerekmektedir.

Bunların yanında;  Hastaneden randevu almak amacıyla yaşlı koordinasyon merkezi oluşturulması ve merkezi hastane randevu sisteminde yaşlı birey merkezi aradığında kimlik bilgilerinin ekrana yansıyıp randevu işlemlerinin kolaylaştırılması  (Tuşlama vs en aza indirmek) gerekmektedir. Ayrıca,  MHRS randevu işlemi sırasında kendi transferini sağlamayacak yaşlı hastanın hastaneye ulaşımında yardımcı olunması.

Yılda en az iki defa sağlık personeline sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı konusunda eğitim verilmesinin zorunlu tutulması

Sağlıklı yaşlanma ve beslenme ile ilgili olarak ise; erken yaşlarda spor ve sağlıklı beslenmenin yaygınlaştırılması, “ergoterapi” uygulamalarının yaygınlaştırılması, yaşlıların fonksiyonel kapasitelerini belirleyen “Yaşlılık Değerlendirme Testlerinin” yapılarak günlük aktivite ve sporların bireye özgü olarak belirlenmesi, sağlıklı beslenme kılavuzlarının geliştirilerek kullanıma sunulması gerekmektedir.

Amasya’nın tarım hayvancılık ve meyvecilik açısından avantajlı olması adına yeni projeler üretilmeli, ayrıca termal turizmin geliştirilmesi ve yaşlıların bu hizmetlerden daha fazla yararlandırılması gerekmektedir.

Yaşlanma ve Çevre, Teknoloji, Ulaşım ve Barınma

Amasya kent yapısı tarihi olarak incelendiğinde eski yerleşim alanlarından olup Osmanlı döneminde de şehzadelere yönetim becerisi vermek üzere görev düzenlenmiş olan önemli illerimizden biridir. Amasya’nın bu öneminden sonra Cumhuriyet’in kuruluşunda da önemli bir yer tutan Amasya kentsel yerleşimi tarihi özelliğini son yıllara kadar korumuş fakat 20 yıllık süreç içerisinde bu özelliklerini gittikçe kaybetmeye başlamıştır. Tarihi özelliği, coğrafi yapısı, Amasya kentsel alanının bir takım eşiklere dayalı gelişmede ve büyümede kentleşme sıkıntısı yaratması söz konusu olmaktadır. Bu sorun son 20 yıllık süreç ve sonrasında ve günümüzde nüfus artışlarına dayalı kentsel alanın kullanımındaki kısıtlılıklar kat artışına yönelik oluşturulması nedeniyle yapı kullanımı, mekan kullanımı sorunlarla günümüze kadar gelmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi yaşlılık barınmada ve mekan kullanımında birtakım özel düzenlemelere göre yapılmasını zorunlu kılar. Bu yaşlılık dönemlerinde kat artışlarının oluşturduğu yapılarda ve mekanda yeniden iyileştirilmeye dayalı çalışma yapmakta birtakım zorluklar söz konusu olmaktadır. Bu nedenden dolayı Amasya Kentsel Alanının barınmaya dayalı konut gereksinimi mevcut Amasya yerleşmesinden ayrı, yaşlılara ve kentin nüfus yapısına hizmet edebilecek bir uygunlukta çözümlenmesi gerekmektedir. Mevcut yapılarda barınma alanları yaşlılara göre iyileştirilerek yeniden düzenlenmesi zorunluluk içerdiği gibi, yaşlılar ve tüm kullanıcıların müşterek kullandıkları alışveriş merkezleri, resmi kurumlar yeniden düzenlenmelidir veya iyileştirilmelidir. Amasya yaşlı dostu kent yapısına uygun olabilecek bir şekilde gelişmesi düşünülür ise kentin yakın çevrelerinde uydu kent yapısı biçiminde yaşlılar ve engelliler de gözetilerek yeni, oluşumlar düşünülmelidir.

Bu konudaki öneriler ise şu başlıklar altında değerlendirilebilir:

Mevcut kent alanları ve yapıları tarihi kent yapısına ve yaşlılara göre sağlıklaştırılmalı ve  kent mekanları yaşlılar, özürlüler ve genel kullanıcılara dayalı yeniden gözden geçirilmelidir.

Yeni yapı yapılır iken, yaşlılar ve özürlülere göre birtakım özellikler aranmalı ve bunları sağlayamayan yapılara yapı ruhsatı verilmemelidir.

Yaşlıların doğam ile iç içe yaşamaları sağlanmalıdır.

Yaşlıların yaşam alanlarında tüm ihtiyaçlarını giderebilecek (sağlık, ulaşım, vb.) alt yapının sağlanması gerekmektedir.

Yaşlılar ve engelliler için mekan düzenlemesi ile birlikte hizmet alabilme olanaklarının da sağlanması (ikametine ulaşabilme, sağlık hizmeti alabilme, kent içinde herhangi bir ihtiyacını giderebilme vb.) için binaların otopark ilişkilendirilmesi ve erişilebilirliğinin kullanıcıya göre çözümlenmesi gerekmektedir.

Sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerin hizmetlerini kolaylaştırıcı bir biçimde rol alması gerekmektedir.

Çevreye yönelik olumsuzlukların giderilmesinde kullanıcının atık malzemelerinin değerlendirilmesi yoluyla finansman kaynağı oluşturulması için vakıf kurulmalıdır (üniversite, sivil toplum örgütlerinin kuracağı, çevreye yönelik vakıf olabilir).

Barınma mekanları mevcutlarda sağlıklaştırılmalı, kentleşmeye dayalı yeni oluşacak olan alanlarda yaşlı ve engellileri gözeten bir oluşum sağlanmalıdır.

Üç çalışma grubu ayrıca ortak bir konu olarak Yaşlı dostu kent Amasya projesinin finansmanı için de önerilerde bulunmuşlardır. Bu konu ile ilgili olarak şu hususlar ön plana çıkmıştır:

Projenin fizibilitesi yapıldıktan sonra,  muhtemel finans kaynaklarının kısaca şöyle olabilir:

Milli Bütçe

İç ve dış kaynaklı hibeler,

Kurum ve bireysel bağışlar,

Darüşşafaka tecrübesinden yararlanma

i-) Milli Bütçe

Milli Bütçeden karşılanabilmesi için, projenin fizibilitesinin DPT tarafında onaylanıp yıllık plana, buna bağlı olarak da, proje sorumlusu,

- Özel İdare,

- Üniversite

- Belediye

gibi kurumların yıllık bütçelerine tahsisat konulması gerekmektedir. Proje sorumlusu, bu kurumlardan herhangi biri olabileceği gibi, her birinin veya müştereken, Amasya Ticaret ve Sanayi Odaları ile fertlerin, hatta çeşitli ticari veya ticari olmayan (DUNYAK, Darüşşafaka gibi) kurum ve kuruluşlarının da katılımlarıyla oluşturulacak bir dernek veya vakıf şeklinde, tüzel kişiliğe sahip bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) şeklinde kamu hizmetine çalışan bir kuruluş olması da mümkündür.

Esasen Proje sorumlusu kuruluş olmadan, ilerleme sağlamak söz konusu olamaz.

ii-) İç ve Dış kaynaklı Hibeler

Yukarıdaki paragrafta altı çizilen tüzel kişiliğe sahip kamu hizmetine çalışan kuruluşun hayata geçirilmesini müteakip, projenin fizibilitesinin iç ve dış kaynaklı, örneğin, AB Fonları ile aynı amaçla çalışan yabancı kuruluşlara anlatılması suretiyle hibe şeklinde kaynaklar yaratılabilir.

iii-) Kurumsal ve Bireysel Bağışlar

Projenin ilgili yerli ve yabancılara başarılı bir şekilde takdim edilmesi halinde bu tür kaynaklardan, bir defalık yani süresiz veya süreli bağışları sağlanabilir.

iv-) Darüşşafaka

SEV Vakfının İzmir Balçova’daki arazisini Darüşşafaka’ya tahsisi etmek suretiyle Yaşlı Bakım Evi açtığını ve tesisten yararlanan ve hayatta kimsesi olmayan kişilerden ciddi miktarlarda bağış şeklinde kaynak sağlandığını, şayet Belediyeden veya Hazineden bir arazi tahsisi yapılırsa, ki böyle bir tahsis peşinen mutlaka gerçekleştirilmelidir, bu arsanın Darüşşafaka’ya verilerek tesisin işletme finansmanının da STK kuruculardan ve kurulacak tesislerden yararlanacak kişilerden alınan ücretler ile karşılanması mümkün olabilecektir.

Bunlara ilave olarak, Proje kapsamında öngörülen ve yaşlıların üretimlerinden elde edilecek gelirlerin işletme giderlerinde kullanılması modeli, projeye finansal katkıda bulunacak potansiyel kaynaklar nezdinde de son derece önemli bir argüman olarak kullanılabilecektir.”Yorumlar


 
  Yazarlar    
Aydın PELİTLİ
Yazılarını incele
Naci KONYAR
Yazılarını incele
İsa ÇOLAKER
Yazılarını incele
Zekai GÖRGÜLÜ
Yazılarını incele
Ülkümen PELİTLİ
Yazılarını incele
Atilla KIRBAŞ
Yazılarını incele
  Sayfalar    
+ İletişim
+ Amasya Tanıtım

  Genel Haberler    
  ATSO Başkanı Yapılacak Olan Okul İçin Görüştü..  
  Sarı, Su Sayaçları İçin Don Uyarısında Bulund..  
  MKE. Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlü..  
  Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdü..  
  Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi..  
  Çocuk Hakları İl Komitesi Engelsiz Çocuklar Z..  
  Projeler Üst Kurulu Toplantısı Yapıldı..  
  Çocukları Sevindirdi..  
  Seyyanen Zam Yapılsın..  
  Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü..  
Tümünü Göster
  Önemli Linkler    
  Amasya Valiliği - ziyaret et  
  Amasya Belediyesi - ziyaret et  
  Aramızdan Ayrılanlar (Vefat) - ziyaret et  
  Amasya Üniversitesi - ziyaret et  
  Amasya Emniyet Müdürlüğü - ziyaret et  
  Amasya Kültür ve Turizm - ziyaret et  
  Amasya Ünv. Eğitim Arş. Hastanesi - ziyaret et  
  Amasya Portal - ziyaret et  
  Amasya Nöbetçi Eczaneler - ziyaret et  
  Amasya Kuyumcular - ziyaret et  
  Hava Durumu    

Amasya Hava Durumu
  Döviz Bilgileri    
 
  Yeşilırmak Gazetesi Reklam - İletişim - Kurumsal - Gizlilik İlkeleri
Yeşilırmak Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2013
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz
Tel - Fax : 0358 218 13 85 / Email : yesilirmakgazetesi@hotmail.com
Sitemiz 25 Temmuz 2006'dan itibaren  Ziyaretci Sayacı kişi tarafından ziyaret etmiştir.