26 Mayıs 2022 - Perşembe / 14:54
Yeşilırmak Gazetesi
 
 

Amasya Belediyesi Mart ayı meclis karar özetleri

Amasya Belediye Meclisi 14 gündem maddesini görüşmek üzere, Belediye Başkanı Cafer Özdemir Başkanlığı'nda Mart ayı meclis toplantısını yaptı. Toplantı..
Bu haber eklenmi?
?k>Amasya Belediye Meclisi 14 gündem maddesini görüşmek üzere, Belediye Başkanı Cafer Özdemir Başkanlığı'nda Mart ayı meclis toplantısını yaptı. Toplantı sonunda çıkan karar özetleri açıklandı.

MECLİS  TOPLANTISINA AİT GÜNDEM KONULARI

1-İmar Tadilatları, 2-Hızırpaşa Mahallesi 1637 ada, 1 parsel Reyhan Kültür Vakfı adına tahsisinin görüşülmesi, 3-Amasya Bimarhanesinin Kültürel amaçlı Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi olarak kullanılan yerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi e bendi gereğince tahsis süresinin uzatılması, 4-Halk Otobüsleri fiyat tarifesi artışlarının görüşülmesi, 5-İl Sağlık Müdürlüğünce hizmet dışı bırakılan 1 adet Fiat Dakota, 1 Adet Ford Transit; Amasya İl Özel İdaresinden hizmet dışı bırakılan Isuzu Marka Süpürge ve Hamamözü Belediyesinden hizmet dışı bırakılan Mercedes Marka Süpürge Araçların alınması, 6-Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen 1 adet 2016 Model Ford Transit 350 marka cenaze nakil ve yıkama aracının alınması, 7-İller Bankasından  6.000.000.00 TL'lik araç kredisi alınması ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e yetki verilmesi, 8-Amasya Belediyesinin Aksa Tamdaş'a kayıtlı sermayesine %10 nispetinde bedelsiz olarak ortak olunması, ortaklıkla ilgili her türlü işlemi yapmaya imzalamaya  Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in yetkili kılınması, 9-Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne ait yönetmeliğin görüşülmesi, 10-Muhtarlıklar İşler Müdürlüğüne ait yönetmeliğin görüşülmesi, 11-Fen İşleri Müdürlüğüne ait yönetmeliğin görüşülmesi, 12-Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in Katar Doha Yurt dışı çalışma ziyaretine katılması. 13-Amasya İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik "Yavuz Selim Meydanı Yenileniyor"proje kapsamında yapılacak olan faaliyetlerde Amasya Belediyesi ortak olarak teknik destek veya ihtiyaç olduğunda mali destekte bulunabilmesi hususunda;kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanımız Cafer Özdemir'e yetki verilmesi, 14-Mülkiyeti Belediyemize ait 55 Evler Mahallesi, Mehmet Varinli Cad. No:95/103'deki 3 adet ve toplamda 412.75 m2'lik taşınmaz binanın Amasya Gümrük Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi.

MECLİS  TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

18 NO’LU KARAR

 İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; a- Amasya, Merkez, Kurşunlu Mahallesi, kentsel sit dışında, 416 ada, 3 parselde Ehil Hatun Vakfına adına kayıtlı tescilli Dilek Hatun Haziresi'nin S.K.V.K.B Kurulu'nun 30.04.2015 tarih ve 2603 sayılı kararına istinaden imar planına tescil lejandı ile işlenmesine yönelik plan değişikliğinin yapılması konusu, 01.03.2016 tarih ve 621 sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonunda uygun görülmüş olup, G35 C 07 D 3 C imar planı paftaları üzerinde, yatay(y) 484.900–485.100 ve dikey(x) 4.502.000-4.502.100 koordinatları arasında, Amasya , Merkez, Kurşunlu mahallesi 416 ada, 3 parselde imar planında “Konut” alanında kalan taşınmazın fonksiyonunun “Tescilli Anıt Yapı” olarak değiştirilmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-1371,50) Belediye Meclisinde de incelenerek 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine istinaden onanmasına, 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine,Üyeler; (Cafer Özdemir, Mehmet Ünek, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Necmettin Topsakal, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Mehmet Kırlangıç, Yavuz Kaya, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 23 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

b-Amasya Merkez, Şeyhcui Mahallesi 1572 ada 1 ve 2 parseller de imar planında “Konut” alanında bulunan ve 5 parselde imar planında “Konut+Ticaret” alanında bulunan taşınmazların yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği aynı kalmak kaydıyla (A-4, TAKS:0,30, KAKS:1,20) kütle işlenmesi talep edilmiştir. 01.03.2016 tarih ve 621 sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonunda görüşülmüş, 1 ve 2 parselin kuzey ve batısından 5.00m, güney ve doğusundan 3.00m, 5 parselin ise kuzey ve doğusundan 3.00m, güney ve batısından ise 5.00m çekilerek yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği aynı kalacak şekilde kütlelerin işlenmesi İmar Komisyonunda uygun görülmüş olup, G35 C 06 C 3 B imar planı paftaları üzerinde, yatay(y) 482.700–482.900 ve dikey(x) 4.502.500-4.502.700 koordinatları arasında, Amasya , Merkez, Şeyhcui Mahallesi, yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği(A-4, TAKS:0,30, KAKS:1,20) aynı kalacak şekilde, 1572 ada, 1 ve 2 parsellerde imar planında “Konut” alanında bulunan taşınmazların kuzey ve batısından 5.00m, güney ve doğusundan 3.00m çekilmesi ve taşınmazların kuzeyine cephe yönü belirlenmesi, 5 parselde imar planında “Konut+Ticaret” alanında bulunan taşınmazın ise kuzey ve doğusundan 3.00m, güney ve batısından ise 5.00m çekilerek kütlelerin işlenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-1371,51) Belediye Meclisinde incelenerek uygun görüldüğüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b sayılı maddesine istinaden onanmasına, Üyeler; (Cafer Özdemir, Mehmet Ünek, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Necmettin Topsakal, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Mehmet Kırlangıç, Yavuz Kaya, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 23 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. c- Amasya Merkez, Şeyhcui Mahallesi 1537 ada 1 parselde imar planında “Ağaçlandırılacak Alan(UOA)” da kalan taşınmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 14.12.2015 tarih ve E.20034 sayılı yazısına istinaden 02.12.2015 tarihinde onaylanan plana esas jeolojik-jeoteknik Etüt raporunda Uygun Olmayan Alandan çıkarıldığı belirtildiğinden, söz konusu bölgede plan değişikliği talep edilmiştir. 25.12.2015 tarih ve 2837 sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonunda uygun görülmüş olup, G35 C 11 B 2 B, G35 C 11 B 2 C, G35 C 12 A 1 A, G35 C 12 A 1 D imar planı paftaları üzerinde, yatay(y) 482.800–483.200 ve dikey(x) 4.500.900-4.501.500 koordinatları arasında, Amasya , Merkez, Şeyhcui Mahallesi, 1537 ada, 1 parsel, 1638, 1571, 829, 820 parsellerin tamamını, 801, 819, 821, 822, 823, 1158, 1074, 1596 parsellerin ise bir kısmını içine alan bölgede Konut(A-4, TAKS:0,30, KAKS:1,20), Park, Belediye Hizmet Alanı, İbadet Alanı, Ticaret(E:2.00, Yençok:8,50m), Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Otopark ve yollar olarak düzenlenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin (NİP-1368,29) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-1371,53) Belediye Meclisinde incelenerek uygun görüldüğüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b sayılı maddesine istinaden onanmasına, Üyeler; (Cafer Özdemir, Mehmet Ünek, Sercan Güner, Kenan Eraslan, Hamza Şişman, Cengiz Erdem, Serpil Özarslan, Mehmet Dümen, Hamdi Koçak, Necmettin Topsakal, Aysel Şahin, Hakan Akçay, İsmail Kaşka, Hadi Zengin, Hicabi Bodur, Bayram Çelik, Bekir Aydın, Mehmet Kırlangıç, Ömer Faruk Ünal, Kazım Özkaya, Kürşat Koca ve Turgay Sevindi)’nin 23 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.Yorumlar


 
  Yazarlar    
Aydın PELİTLİ
Yaz?lar?n? incele
Naci KONYAR
Yaz?lar?n? incele
İsa ÇOLAKER
Yaz?lar?n? incele
Zekai GÖRGÜLÜ
Yaz?lar?n? incele
Ülkümen PELİTLİ
Yaz?lar?n? incele

  Genel Haberler    
  Sanayi Kapasitesi %103 Büyüyecek..  
  Tarım Uzmanı Bölüm: Bu Sene Üreten Kazanır..  
  Ülkemiz Avrupa'da Lider Konumdadır..  
  Ziyarete Gelenler 700 Yıl Öncesine Yolculuk Y..  
  Bitkisel Atık Yağ Çöp Değildir Projesinin İmz..  
  Olağanüstü Karar Özeti..  
  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli ..  
  Zonguldak'ta Ulaşım İhalesi..  
  Hopa Belediyesi'nden Dükkan Satış İhalesi..  
  Üreticilere Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı..  
T?m?n? G?ster
  ?nemli Linkler    
  Amasya Valiliği - ziyaret et  
  Amasya Belediyesi - ziyaret et  
  Amasya Emniyet Müdürlüğü - ziyaret et  
  Amasya Üniversitesi - ziyaret et  
  Amasya Kültür ve Turizm - ziyaret et  
  Sabuncuoğlu Şerefeddin E.A.Hastanesi - ziyaret et  
  Amasya Nöbetçi Eczaneler - ziyaret et  
  Amasya Kuyumcular - ziyaret et  
  Hava Durumu    

booked.net
  D?viz Bilgileri    
 
  Yeşilırmak Gazetesi Reklam - İletişim - Kurumsal - Gizlilik İlkeleri
Yeşilırmak Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2013
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz
Tel - Fax : 0358 218 13 85 / Email : yesilirmakgazetesi@hotmail.com
Sitemiz 25 Temmuz 2006'dan itibaren  Ziyaretci Sayacı kişi tarafından ziyaret etmiştir.